Vienkārši par datiem, Biznesa Inteliģenci un Biznesa Analīzi

Daiņa Zīraka, 13.08.2010

Katram biznesam, sevišķi mazajam un vidējam, pieejamās informācijas apjomi šodien ir lielāki kā jebkad. Taču, tieši šis milzīgais datu daudzums par jebko - produktiem, klientiem, piegādātājiem, konkurentiem - var kļūt bīstams un faktiski ieraut uzņēmumu paša būvētās lamatās, ja vien tas savlaicīgi nespēj savus datus pārņemt drošā, biznesu atbalstošā, pārvaldījumā. Biznesa lēmumus ir jāvar balstīt uz precīzu un būtisku informāciju, un arī jāvar pasargāt uzņēmumu no darbinieku ‘brīvas improvizācijas’ datu izmantošanā un glabāšanā.

Pēdējā laikā aktuāla tēma ir Biznesa Inteliģence (BI), kas faktiski ir atbilde apjukumam, kā tikt galā ar dramatiski augošajiem datu apjomiem.

Būtiskās informācijas pieejamība lēmuma brīdī ir svarīgs konkurētspējas elements, kas nozīmē, ka uzņēmuma "Informācijas mājai" ir jābūt labi projektētai un ar spēcīgu un pārdomātu pamatu, kas InfoMājas izpratnē ir dati.

Dati - dažādu mērījumu rezultāts, jeb mainīgo kvantitatīvs un kvalitatīvs atspoguļojums - ir zemākais līmenis, no kura tiek iegūta informācija un zināšanas. Pareizi savākti un pieejami dati ir pamats jebkurai biznesa vadības darbībai, tomēr neapstrādātā veidā tie ir praktiski nederīgi lēmumu pieņemšanai reālā laikā. Tas nozīmē, ka InfoMājai ir jāprojektē savs, atšķirīgs karkass un jumts, jau dizainā paredzot spēju veikli mainīt elementus, ja mainās noteikumi, kā arī instrumentus šo noteikumu reģistrēšanai.

Biznesa Inteliģence nav vienkārši programma, kuru mēs uzinstalēsim kā MS Word, ne arī panaceja, kas atrisinās visas uzņēmuma problēmas. BI ir vide, kas sastāv no rīkiem un procedūrām, kas, prasmīgi izstrādātas un lietotas, būtiski uzlabo uzņēmuma ikdienas darbību un stratēģisko lemtspēju. Pasaules vadošā informāciju tehnoloģiju izpētes kompānija Gartner Group dod ļoti skaidru BI kā procesa definīciju: "Interaktīvs process, kurā tiek pētīta un analizēta strukturēta kādai konkrētai jomai specifiska informācija (bieži tiek glabāta datu noliktavās), lai saskatītu biznesa tendences un modeli, lai tādējādi radītu izpratni un secinājumus. Biznesa Inteliģences process iekļauj secinājumu komunikāciju un rosina izmaiņas"...* Biznesa Inteliģence iet roku rokā ar BI rīkiem: "BI rīki ir sistēma, kas apkopo, integrē, analizē un attēlo biznesa informāciju lai atbalstītu labāku biznesa lēmumu pieņemšanu".**

Tātad, varam runāt par BI kā rīku un metožu kopumu, ar kuru palīdzību tiek ļauta uzņēmuma darbības efektivitātes analīze un secinājumu komunikācija izmaiņu rosināšanai.

Savukārt, InfoMājas iemītnieka uzdevums ir rūpēties par komfortablu dzīvi ilgtermiņā, tas nozīmē, balstoties uz būtisko informāciju (BI), pieņemt lēmumus turpmākai rīcībai, arī tādus, kas liek atgriezties pie InfoMājas projekta izmaiņām. Esam nonākuši pie Biznesa stratēģiskās analīzes.

Biznesa analīze (BA) atbild par biznesa prasību identificēšanu un risinājumu noteikšanu. Nekādā ziņā tā nav nemainīga, dārga metodika, bet drīzāk gan vide, kas aptver cilvēkus, procesus, tehnoloģiju un organizācijas kultūru, un dzen inovāciju. Uzskatāmu definīciju piedāvā IIBA (International Institute of Business Analysis): "Biznesa analīze ir uzdevumu un metožu kopa, kas tiek izmantota sadarbībai starp ieinteresētajām pusēm ar mērķi saprast organizācijas struktūru, politiku un darbības un ieteikt risinājumus, kas ļautu organizācijai sasniegt tās mērķus." ***

Liekot visus elementus kopā, InfoMāja ir uzbūvēta un uzņēmums tajā dzīvo.

InfoMaja

Lai arī cik droša māja ir uzbūvēta, ilgtermiņā tai ir nepieciešama uzturēšana un pielāgošana strauji mainīgajiem apstākļiem –ārējiem un iekšējiem. BI ir atspoguļojums uzņēmuma veiktspējai, liekot uzsvaru uz kritiskajiem elementiem/rādītājiem, turklāt, šie rādītāji ir atšķirīgi dažādu struktūrvienību un hierarhiju pārstāvjiem uzņēmumā. InfoMājai ir jāstrādā nepārtraukti un tās acis un ausis ir Biznesa Analīze ar saviem diviem pamata uzdevumiem:

  • Biznesa procesu analīzi (BPA), kas tiek izmantota, lai radītu uzņēmuma BI un
  • Stratēģisko biznesa analīzi (SBA), kas tiek veikta, izmantojot BI;

Pirmais uzdevums sevī satur fundamentālu biznesa vides, uzņēmuma struktūras un tā biznesa procesu apzināšanu, analīzi, modelēšanu, kas rezultātā ļauj definēt uzņēmuma kritiskos veiktspējas rādītājus un definīcijas BI izveidei. Šī uzdevuma veikšanai bieži tiek piesaistīti ārēji resursi.

Stratēģisko biznesa analīzi, kas tiešā veidā saistīta ar lēmumu pieņemšanu, veic paši uzņēmuma darbinieki, vadītāji, pārdevēji un stratēģiskie plānotāji. Šie cilvēki izmanto viņiem pasniegto informāciju no BI rīkiem, lai plānotu tālāko darbību, pārdošanas tendences un apzinātos iespējamos riskus.

Komforta cena ir nepārtraukta vērība, spēja novērtēt katru ziņu, un ātrums pamatotu lēmumu pieņemšanā. Tas ir nebeidzams process un apstāšanās nozīmē biznesa konkurētspējas zaudēšanu.

BIProcess

Jāatceras, ka viens no stratēģiskās biznesa analīzes galaproduktiem ir ieteikums biznesa procesu uzlabošanai/maiņai. Tādejādi veidojas atgriezeniskā saite, kas liek veikt izmaiņas biznesa procesos, līdz ar to izmaiņas BPA struktūrā.

Atšķirība starp BI un BA

Biznesa Inteliģence nodrošina vēsturisku, uz mērvienībām bāzētu, lēmumu pieņemšanu un atbild uz tādiem jautājumiem kā, piemēram, cik vienības mēs pārdevām, ko pircēji pirka un cik daudz?

No stratēģiskāka skatu punkta, Biznesa Analīze, savukārt, var atbildēt uz tādiem jautājumiem, kā, piemēram, kādus jaunus produktus mums vajadzētu piedāvāt un kādos tirgos? Biznesa analīze ļauj organizācijām skatīties uz priekšu un sniedz izpratni lēmumu pieņemšanā

Biznesa Inteliģence Biznesa Analīze
Balstās uz standarta metrikām un analīzi.
Balstās uz veiktspējas rādītāju paneļiem un iepriekš definētām atskaitēm
Galvenokārt atbild uz iepriekš definētiem jautājumiem
Nodrošina lietotājam netiešu datu piekļuvi, izmantojot kubus, atskaites u.t.t.
Nodrošina uz izņēmumiem bāzētu ziņošanu
Balstīta uz pagātnes veiktspējas oriģinālu analīzi
Balstās uz lietotāja interaktīvu izmeklēšanu un analīzi
Tiek izmantota, lai radītu jaunu izpratni un zināšanas
Izpēta nezināmo un atklāj jaunus modeļus
Paļaujas uz zema līmeņa datiem, lai nodrošinātu skaidrību par neplānotu aktivitāti

Secinājumi

BI ir process, kas uzlabo uzņēmuma konkurētspēju, bet ir maldīgi uzskatīt, ka tas veiks plānošanu, vai arī sniegs visu svarīgāko informāciju par uzņēmuma veiktspēju. Lai to panāktu, ir nemitīgi jāuzrauga uzņēmuma darbības metodes, lai vienmēr pievērstu uzmanību svarīgākajam. Ja uzņēmuma iekšienē mainās procedūras, visdrīzāk tām būs jāpielāgo BI vide, kā arī jāveic no BI gūtā informācijas analīze (BA), lai pieņemtu biznesa lēmumus.

____________________________________________________

* " An interactive process for exploring and analyzing structured, domain-specific information (often stored in data warehouses) to discern business trends or patterns, thereby deriving insights and drawing conclusions. The business intelligence process includes communicating findings and effecting change. Domains include customers, suppliers, products, services and competitors." (Gartner Group)

**"BI tool is a system that collects, integrates, analyses and presents business information to support better business decision making." (University of Exeter: BI Glossary)

*** "Business analysis is the set of tasks and techniques used to work as a liaison among stakeholders in order to understand the structure, policies and operations of and organization and recommend solutions that enable the organization to achieve its goals." (International Institute of Business Analysis: Business analysis Body of Knowledge)

Uzņēmumu vadītājiem:

Fortune Aberdeen Group Gartner
Epicor TEC 2018. gada Epicor iScala salīdzinājums ar citiem ERP risinājumiem
Epicor iScala saņem Zelta apbalvojumu Best in Biz Awards 2018 International
Klientiem pieejama jaunākā Epicor iScala versija
CIO Review speciālizlaidums par Epicor
Info-Tech Research Group nosauc Epicor par vadošo ERP programmatūru izstrādātāju vidēja lieluma uzņēmumiem
Klientiem pieejama jaunākā Epicor ERP versija
Epicor iScala International Business Awards saņem Gold Stevie® Award